Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le donderdag 14 april 2011
**Résumé

Ter voorbereiding van de inwerkingtreding van de besluiten van de Brusselse Regering van 17 februari 2011 betreffende het EPB-certificaat voor woningen van alle afmetingen en kantoren van meer dan 500 m2, houden wij eraan u de praktische informatie te bezorgen die u nodig hebt voor de toepassing van deze nieuwe regelgeving, die in navolging van de Europese richtlijn van 16 december 2002 tot doel heeft de toekomstige koper/huurder te helpen kiezen voor een energie-efficiënte woning.

Ter voorbereiding van de inwerkingtreding van de besluiten van de Brusselse Regering van 17 februari 2011 betreffende het EPB-certificaat voor woningen van alle afmetingen en kantoren van meer dan 500 m2, houden wij eraan u de praktische informatie te bezorgen die u nodig hebt voor de toepassing van deze nieuwe regelgeving, die in navolging van de Europese richtlijn van 16 december 2002 tot doel heeft de toekomstige koper/huurder te helpen kiezen voor een energie-efficiënte woning.

De besluiten worden in twee fasen van kracht. Voor verkoop worden het besluit betreffende het EPB- certificaat voor eengezinswoningen en het besluit betreffende het EPB-certificaat voor tertiaire eenheden van kracht op 1 mei 2011. Voor verhuring worden de besluiten van kracht op 1 november 2011.

Zoals nu bijvoorbeeld al gebeurt voor een koelkast, geeft het EPB-certificaat de prestaties van de eigendom weer door een energieklasse toe te kennen op een schaal van A (zeer energiezuinig) tot G (weinig energiezuinig). Het vermeldt voorts de CO2-uitstoot en het geraamd verbruik in kWh/m2.jaar. Het EPB-certificaat heeft tot doel kandidaat-kopers of kandidaat-huurders gestandaardiseerde informatie te verstrekken over de energieprestaties van de te koop of te huur aangeboden eigendommen. Zo kunnen zij verschillende eigendommen objectief vergelijken. Het certificaat gaat bovendien vergezeld van een reeks aanbevelingen om de energieprestaties van de woning te verbeteren.

Verplichtingen van de vastgoedmakelaar:

De eigenaar, zijn gemachtigde of de tussenpersoon bij de verkoop (of, vanaf 1 november, bij de verhuring) van een individuele woning van om het even welke afmetingen of een tertiaire eenheid Kantoren en diensten van meer dan 500 m2 die op de markt wordt gebracht, moet:

- een EPB-certificaat laten opstellen; 

- de energieklasse en de CO2

- indicator vermelden in de reclame (affiche/ krant/ internet);

- op verzoek gratis een kopie van het certificaat afleveren; 

- het origineel van het certificaat afleveren bij de ondertekening van de authentieke akte.

Onder "op de markt gebracht" wordt verstaan:

 - gepubliceerd in een dagblad; of

 - op het internet geplaatst; of 

- uitgehangen in een gebouw of een agentschap.

Bij verkoop moet het verkoopcompromis de energieklasse en de CO2-uitstoot bevatten, alsook de vermelding dat het origineel van het EPB-certificaat aan de koper zal worden bezorgd bij de

ondertekening van de authentieke akte. De notaris zal het ontbreken van het certificaat binnen 15 dagen na de ondertekening van de authentieke akte aan Leefmilieu Brussel melden.

Bij verhuring moet, vanaf 1 november, de nieuwe huurder een kopie van het EPB-certificaat ontvangen en dient het huurcontract de energieklasse te vermelden, alsook de jaarlijkse CO2-uitstoot.

Opstellen van het EPB-certificaat:

Het EPB-certificaat moet worden opgesteld door een certificeerder die hiertoe is opgeleid en erkend door Leefmilieu Brussel. De lijst wordt gepubliceerd op de internetsite: www.leefmilieubrussel.be > professionelen > Erkende en geregistreerde ondern. Noteer dat de certificeerder niet gemachtigd is om EPB-certificaten op te stellen voor eigendommen waarop hij een zakelijk of persoonlijk recht heeft of waarvoor hij op welke wijze ook betrokken partij is in een vastgoedtransactie. Indien een certificeerder toch een EPB-certificaat opstelt voor een dergelijke eigendom, kan hij zijn erkenning verliezen en riskeert hij strafrechtelijke sancties en/of een administratieve boete.

Leefmilieu Brussel zal een controle-instantie opdracht geven controles uit te voeren via steekproeven en de opgestelde energiecertificaten te analyseren.

De residentiële certificeerder moeten een opleiding hebben gevolgd die door Leefmilieu Brussel wordt erkend. De lijst van de centra die dergelijke opleidingen geven, is beschikbaar op onze internetsite : www.leefmilieubrussel.be > Professionelen > Seminaries en opleidingen > Opleiding residentiële certificateurs

Gelet op de gevolgen die een nieuw instrument zoals het EPB-certificaat kan hebben voor de gewoonten van alle spelers op de vastgoedmarkt, wordt tot 1 september 2011 een overgangsperiode ingelast waarbij een grotere soepelheid aan de dag wordt gelegd. De eigenaar zal dan ook over vier bijkomende maanden, te rekenen vanaf 1 mei, beschikken om het EPB-certificaat te laten opstellen. De eigenaars wordt echter aangeraden al vanaf 1 mei een EPB-certificaat te laten opstellen als dat mogelijk is.

Indien u meer wenst te weten over het EPB-certificaat, nodigen wij u uit om de nieuwe internetpagina's over het certificaat te raadplegen op www.leefmilieubrussel.be/EPB of een e-mail te sturen naar facilitator@ibgebim.be.