Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le maandag 28 februari 2011
**Résumé

ALGEMENE VERGADERING TIJDSTIP EN INITIATIEF


ALGEMENE VERGADERING

TIJDSTIP EN INITIATIEF

Bepaling jaarlijkse 15-daagse periode  voor de gewone AV in statuten

Buitengewone AV door Syndicus  voor dringende beslissingen  / op verzoek van mede-eigenaar(s) die 1/5 van de aandelen vertegenwoordig(t)(en) : 

- door Syndicus binnen de 30 dagen na ontvangst aangetekend verzoek 

- door betrokken mede-eigenaar(s) zelf bij stilzitten syndicus

 

OPROEPINGEN

Bij aangetekende brief behoudens individuele , andersluidende machtiging

Te verzenden naar het laatst gekende adres mede-eigenaars

Verplichte vermeldingen in de  wet (plaats , datum, agenda, regels raadpleging documenten) 

Minstens 15 dagen voordien, behoudens spoedeisende gevallen en langere statutaire termijn

 

AGENDA

Elke mede-eigenaar / raad van mede-eigendom kan te allen tijde de syndicus vragen bepaalde punten te agenderen ;  Syndicus agendeert op 1ste nuttige  AV

 

DEELNAME 

Deelname AV geschorst bij opsplitsing eigendomsrecht kavel, tot aanwijzing  van een lasthebber, schriftelijk mee te delen aan de syndicus

Cocontractant v/d VME kan niet deelnemen aan beraadslaging+ stemming omtrent zijn opdracht

 

VOLMACHTEN

Volmacht drager  hoeft niet noodzakelijk mede-eigenaar te zijn ; geen volmacht aan syndicus 

Volmacht = verplicht op naam ; algemeen of specifiek;  eenmalig (tenzij notarieel)

Begrenzing: 1 persoon max = stemmen rest AV + indien >3 volmachten max = 10 % aandelenVME

 

AANWEZIGHEIDSQUORUM

Dubbel (> ½ mede-eigenaars en >/= ½ aandelen) of alternatief quorum ( +3/4 aandelen) ;

Van toepassing ongeacht andersluidende statuten  (strenger/niet)

Quorum niet behaald = 2de vergadering zonder quorum, minstens 15 d nadien

 

BESLISSINGEN - MEERDERHEDEN 

Volstrekte meerderheid, tenzij wettelijke gekwalificeerde meerderheid (statutaire afwijking ongeldig)

De wettelijke gekwalificeerde meerderheden zijn in het algemeen versoepeld t.a.v. de wet van 1994

Onthoudingen, blanco of ongeldige stemmingen worden niet meegeteld

 

NOTULEN

Redactie  door Syndicus, ondertekening door voorzitter, secretaris en nog aanwezige mede-eigenaars.

Inhoud :  beslissingen met  vermelding behaalde meerderheden + identiteit tegenstemmers en onth.

Mededeling : binnen de 30dagen aan mede-eigenaars + inschrijving in register AV door Syndicus

 

SCHRIFTELIJKE AV MOGELIJK

Bij eenparigheid van alle mede-eigenaars tenzij authentieke akte vereist

 

RAAD VAN MEDE-EIGENDOM

 

OPRICHTING EN SAMENSTELLING

Verplicht vanaf 20 kavels (exclusief kelders, parkings en garages)

Samenstelling : alleen mede-eigenaars

 

OPDRACHTEN

Wettelijke opdacht : controle syndicusMogelijkheid tot toekenning bijkomende opdrachten/delegaties  door AV (3/4 meerderheid) ; Bijkomende opdrachten/delegaties slechts geldig voor 1 jaar + uitsluitend vermelde handelingen

Omstandig halfjaarlijks verslag aan de mede-eigenaars

 

SYNDICUS

 

MANDAAT

Schriftelijke overeenkomst verplicht ; 

Publicatie door aanplakking in  de ingang van het gebouw ; verplichte vermeldingen in de wet : 

datum aanstelling, naam en voornaam(/benaming en vennooschapsvorm), woonplaats(/zetel), beroep(/KBO-nr.), contactgegevens en plaats raadpleging RIO en Register AV

Duur : maximum 3 jaren, maar hernieuwbaar

Bij einde mandaat : overdracht volledig dossier (minimuminhoud wettelijk omschreven) binnen 30d

Aansprakelijkheidserzekering verplicht (indien mandaat « om niet » : kosten voor de VME)

 

WETTELIJKE OPDRACHTEN

 

(Laten) Uitvoeren beslissingen van de  AV

Beheer van het vermogen van de VME

In zijn geheel (in de  mate van het mogelijke ) te plaatsen op diverse rekeningen op naam VME

Verplichte aparte rekeningen voor het werkingskapitaal en voor het reservekapitaal

Boekhouding VME volgens een genormaliseerd stelsel (vereenvoudigd indien < 20 kavels

° voorstel aan de AV jaarlijkse begroting van de lopende uitgaven 

° voorstel aan de AV jaarlijkse begroting van buitengewone uitgaven

 

Voorbereiding en opvolging werken aan het gebouw :

- Opmaken bestek en mededingen organiseren voor werken boven een door de AV bepaalde prijs

- Postinterventiedossier samenstellen

 

Informatieverplichtingen

Evaluatierapport aan de AV betreffende overeenkomsten voor regelmatige leveringen

Mededeling op 1ste verzoek aan mede-eigenaars (of notaris) van de  namen, adressen en de referenties van de kavels van de andere mede-eigenaars

 

Anti-belangenvermenging : toestemming AV voor contracten VME met bepaalde gelieerde personen of ondernemingen

 

COMMISSARISVAN DE REKENINGEN

 

NIEUWE WETTELIJKE VERPLICHTING :  COMMISSARIS V/D REKENINGEN

 

Aanstelling verplicht (jaarlijks, door de AV)

Kan een mede-eigenaar zijn, maar ook iemand uiten de VME (bijv. boekhouder, ...)

Opdracht : niet wettelijk bepaald (= lacune nieuwe wet) ; te bepalen in de statuten.

 

ANDERE INNOVATIES

 

INTERNE ORGANISATIE VME 

 

Mogelijkheid creatie deelverenigingen per (onderdeel van) gebouw met of zonder rechtspersoonlijkheid

Ondernemingsnummer voor VME, te vermelden op uitgaande documenten

Voor nieuwe gebouwen : verdeling aandelen in functie van de netto vloeroppervlakte, de bestemming en de ligging van het privatieve deel

 

RECHTSVORDERINGEN

 

Uitbreiding procesbevoegdheid VME :  naast mede-eigenaars kan VME optreden ter vrijwaring van rechten betreffende gemene delen (voorheen problematisch aangezien VME geen eigenaar is)

Instellingstermijn voor vordering tot nietigverklaring van beslissingen van de AV : 4m (voorheen 3)

Arbitragebeding in statuten ongeldig

Geschillen tussen de VME en mede-eigenaar(s) : uitgebreide wettelijke regeling betreffende de bijdrage in de verdedigings- en procedurekosten

 

OVERDRACHT VAN EEN KAVEL

 

Nieuwe regeling informatieverplichtingen ten voordele van de verwerver

Nieuwe regeling betreffende opsplitsing lasten en kapitaal tussen overdrager en verkrijger kavel

 

Afhouding door de notaris van de prijs van de overdracht van door de overdrager verschuldigde achterstallen op gewone en buitengewone  lasten, na betaling bevoorrechte en hypothecaire SE (+ beslagleggende SE volgens FR tekst wet – reparatiewet nodig)  

 

philip.peerens@novalex.be

www.novalex.be