Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Avatarrolandtimmermans
Publié le dinsdag 29 maart 2011
**Résumé

Verplichting De appartementswet van 2 juni 2010 legt in artikel 19 & 2 de verplichting op de bestaande basisakte , reglement van mede-eigendom en huishoudelijk reglement aan te passen aan de nieuwe artikelen 557-3 tot 14 van het Burgerlijk Wetboek en dit binnen het jaar na de inwerkingtreding van de wet .

Verplichting
De appartementswet van 2 juni 2010 legt in artikel 19 & 2 de verplichting op de bestaande basisakte , reglement van mede-eigendom en huishoudelijk reglement aan te passen aan de nieuwe artikelen 557-3 tot 14 van het Burgerlijk Wetboek en dit binnen het jaar na de inwerkingtreding van de wet .

Opzet
De coördinatie beoogt in essentie de reglement van mede-eigendom aan te passen aan de nieuwe wettelijke bepalingen die na haar redactie tot stand zijn gekomen , met als oogmerk de leesbaarheid en de transparantie van de statuten te bevorderen .

Auteur
De coördinatie van de akten van de mede-eigendom wordt aan de syndicus toevertrouwd .

Inschakeling derden toegelaten
Het is uiteraard denkbaar dat de syndicus zich niet voldoende gekwalificeerd acht om een aan de Appartementswet aangepaste versie van de statuten op te stellen .

In dat geval belet niets dat de syndicus de werkzaamheden van coördinatie uitbesteedt

Door de wet geviseerde akten
Uit de nieuwe Appartementswet volgt dat de syndicus voornamelijk zal ingrijpen in het reglement van mede-eigendom .

Wat aanpassen ?
Al die bepalingen van het reglement van mede-eigendom , waarvoor de Appartementswet nieuwe regels heeft uitgeschreven , zoals bijvoorbeeld de regels betreffende de wijze van bijeenroeping , de werkwijze en de bevoegdheid van de algemene vergadering , het syndicuscontract en de bevoegdheden van de syndicus , de raad van mede-eigendom , de commissaris van de rekeningen en de regels , die van toepassing zijn bij de eigendomsoverdracht van een kavel .

Aanpassing bij onderhandse akte
Het bijzondere van artikel 19 & 2 , in fine van de nieuwe Appartementswet is dat de syndicus het bestaande zakenrechtelijk statuut mag aanpassen bij onderhandse akte , voor zover de algemene vergadering op hetzelfde tijdstip of op een later tijdstip geen wijzigingen aanbrengt aan de basisakte .
Dit principe vormt op zich weliswaar een inbreuk op artikel 577-4 & 1 B.W. , maar de wetgever mag zelf desgevallend een uitzondering op de hoofdregel formuleren .

Quid met de akten van voor de wetswijziging van 30 juni 1994.
Sommigen houden voor dat splitsingsakten , die dateren van voor de wetswijziging van 30 juni 1994 zijn opgesteld en aan deze wet vanaf de inwerkingtreding per 1 augustus 1995 niet werden aangepast , uitsluitend gecoördineerd kunnen worden bij authentieke akte .
Dit onderscheid staat echter helemaal niet in de wet .
De syndicus kan met andere woorden alle splitsingsakten bij onderhandse akte coördineren zowel deze die zijn opgesteld onder de wet van 8 juli 1924 als deze die verleden werden onder de wet van 30 juni 1994 .

Behandeling gecoördineerde versie op de algemene vergadering
De wet eist dat de aangepaste versie van de statuten en het reglement van orde aan de algemene vergadering wordt voorgelegd tussen 1 september 2010 en 31 augustus 2011.
Dit is een resultaatsverbintenis in hoofde van de syndicus .
De syndicus is derhalve verplicht voor het verstrijken van de vervaltermijn van 31 augustus 2011 een algemene vergadering samen te roepen , waarbij op de dagorde geplaatst wordt het goedkeuren van een aangepaste versie van de basisakte , het reglement van mede-eigendom en het reglement van orde .
Bij de convocatie zal de syndicus vanzelfsprekend een afschrift van het voorstel , waarin de voorgedragen aangepaste versie woordelijk is opgenomen , bijvoegen .

Recht op amendering
De aangepaste versie van de statuten en het reglement van orde hebben vanzelfsprekend een groot belang voor alle mede-eigenaars ; daarom zal de algemene vergadering er voldoende aandacht aan besteden .
De algemene vergadering is uiteraard niet verplicht het door de syndicus bijgebrachte voorstel lijdelijk te aanvaarden .
Het gehele oeuvre dient integendeel niet alleen op zijn merites maar ook op zijn rechtsgeldigheid te worden getoetst .
Desgevallend kan de algemene vergadering voorstellen van de aangepaste versie , die haar goedkeuring niet dragen , amenderen , d.i. het voorstel op een of meer punten te wijzigen .

Meerderheidsquorum
Een beslissing tot goedkeuring van een aangepaste versie van de statuten en reglement van orde wordt , bij gebreke aan bijzondere stemquota , genomen met het gemeenrechtelijke quorum , namelijk de volstrekte meerderheid van de stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn ( art. 577-6 & 8 , lid 1 B.W. ) .

Beroep bij de rechtbank
Zoals elke beslissing van de algemene vergadering , kan ook het besluit tot goedkeuring of tot afkeuring van de aangepaste versie van de statuten en het reglement van orde bij de rechtbank worden aangevochten .
De termijn bedraagt vier maand ( art. 577-9 & 2 , lid 2 B.W. ) .
Degenen , die de vordering instelt , moet uiteraard aantonen dat hij tegen de aangepaste versie heeft gestemd of zich heeft onthouden ; slechts in deze hypotheses heeft hij een oppositioneel belang ( art. 577-6 & 10 , lid 1 B.W. ) .
Naargelang de omstandigheden zal de rechtbank ofwel het oorspronkelijk ontwerp goedkeuren en opleggen ofwel dit ontwerp na het doorvoeren van wijzigen opleggen .
De rechtbank treedt in dit laatste geval op als statutenmaker .

Openbaarmaking aangepaste versie
Van zodra de aangepaste versie van de statuten en het reglement van orde door de algemene vergadering is goedgekeurd of door de rechtbank is opgelegd , dient de syndicus te zorgen voor de openbaarmaking .
In het geval de aangepaste versie van de statuten is goedgekeurd door een beslissing van de algemene vergadering , zal de syndicus het besluit , samen met de aangenomen tekst , optekenen in het register van besluiten ( art. 577-10 , & 2 , lid 1 B.W. ) .
Werd de aangepaste tekst door de rechtbank opgelegd , dan zal in het vonnis tevens worden bepaald dat de syndicus het tussen te komen vonnis inschrijft in het register van de besluiten .
De aangenomen of opgelegde tekst van het reglement van orde zal tevens binnen een maand na de opstelling ervan op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars worden neergelegd ( art. 577-10 & 2 , lid 1 B.W. ) .

 

Roland Timmermans

Advocaat Balie Leuven