Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le woensdag 10 augustus 2011
**Résumé

De indexatie is de periodische aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud. a. Mag de huurprijs geïndexeerd worden?

De indexatie is de periodische aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud.


a. Mag de huurprijs geïndexeerd worden?

Vóór 1991 mocht de huurprijs slechts worden geïndexeerd wanneer de partijen dit voorzien had- den. Deze regel is nog toepasselijk op contracten van bepaalde duur gesloten vóór 28 februari 1991. Voor de contracten die gesloten werden vanaf 28 februari 1991 gelden de volgende principes: de huurprijs mag altijd geïndexeerd worden, eens per jaar, op de verjaardagsdatum van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, zelfs indien het contract dit niet voorziet. Maar deze regel is niet verplichtend: het contract mag dus voorzien dat er geen indexatie is, en in dat geval kan deze ook niet gevorderd worden.

Kortom, de indexatie is sinds 28 februari 1991 steeds toegelaten voor de mondelinge huurovereenkomsten; voor de geschreven huurovereenkomsten is zij toegelaten behalve wanneer het contract dit uitdrukkelijk uitsluit.

 

Voor de contracten die worden gesloten of vernieuwd vanaf 31 mei 1997 is er een bijkomende voorwaarde om de huurprijs te mogen indexeren: het huurcontract moet namelijk schriftelijk zijn gesloten. Bij een mondeling contract mag een indexatie gebeuren. Deze nieuwe bepaling geldt niet voor de mondelinge contracten gesloten vóór 26 februari 1991.

 

b. Wanneer worden?

mag de huurprijs geïndexeerd

Elk jaar ten vroegste op de verjaardagsdatum van de inwerkingtreding van het contract.

Echter: • de indexatie gebeurt niet automatisch: de verhuurder moet dit schriftelijk aan de huurder vragen; 

deze vraag heeft geen terugwerkende kracht,

behalve voor de drie maand voorafgaand aan de maand van de aanvraag.

 

De verjaring

De verjaring is een middel om, na verloop van een bepaalde tijd, bevrijd te worden van schuld; dit bete- kent hier dus voor de huurder bevrijd te worden van de betaling van het bedrag dat volgt uit de indexatie van de huurprijs.

De rechtsvordering van de verhuurder tot betaling van dit bedrag verjaart na één jaar, te rekenen vanaf de verzending van het aangetekend schrijven aan de huurder.

De verhuurder heeft dus één jaar, vanaf het versturen van deze aangetekende brief, om in rechte (door een verzoekschrift of dagvaarding) de betaling van het bedrag dat volgt uit de indexatie te eisen.

 

c. Hoe de indexatie berekenen?

Volgende regels zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten. De indexatie gebeurt steeds op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de gezondheidsprijzen.

Om het bedrag van de geïndexeerde huurprijs te kennen, wordt de volgende formule toegepast.
 

basis-huurprijs x nieuw indexcijfer

aanvangsindexcijfer

 

Indien de huurprijs werd herzien op het einde van een driejarige periode, conform de regels voorzien door de huurwet,

• ofwel bij akkoord tussen de partijen, 

• ofwel door een rechterlijke beslissing,

zal de basishuurprijs die in overweging moet worden genomen voor de latere toepassing van de regels betreffende de indexatie, de nieuwe op die wijze herziene huurprijs zijn.

De datum van ‘sluiting’ die in overweging moet worden genomen voor de keuze van de juiste formule, en het aanvangsindexcijfer waarmee men moet rekening houden, is de datum van de herziening.

 

Hoe de basishuurprijs bepalen?

De basishuurprijs mag nooit de door de huurder verschuldigde kost en lasten bevatten. De definitie varieert in functie van de datum waar- op de overeenkomst werd gesloten:

• indien de overeenkomst nog in werking trad voor januari 1984 is de basishuurprijs:

 - ofwel deze als dusdanig bepaald door een rechterlijke beslissing ingevolge een vordering ingediend voor 28 februari 1991; 

- ofwel, indien er geen rechterlijke beslissing dienaangaande was, is het de basishuurprijs die als referentie diende bij het berekenen van de huurprijs die steeds werd betaald tussen 1 januari en 31 december 1990, indien dit bedrag werd aangevochten;

- en ten slotte, is het de laatste huurprijs die betaald werd tijdens het jaar 1983.

• indien de overeenkomst werd gesloten vanaf 1 januari 1984:....... de basishuurprijs is deze die werd overeengekomen tijdens het sluiten van de huurovereenkomst of die werd bepaald door een rechtelijke beslissing.

 

Hoe bepaalt men het aanvangsindexcijfer?

De definitie van het indexcijfer varieert ook in functie van de datum waarop de huurovereenkomst werd gesloten.

1.Indien de overeenkomst nog werd gesloten voor 1 januari 1981: het aanvangsindexcijfer is dat van de maand december 1982. op basis van 1988 = 100, bedraagt het aanvangsindexcijfer 82,54 punten.

2.Indien de overeenkomst gesloten werd tussen 1 januari 1981 en 1 januari 1984 en in werking trad voor 1 januari 1984: het aanvangsindex- cijfer is dat van de maand die voorafgaat aan de maand waarin de indexatie kon worden toegepast in 1983 (of het indexcijfer van de maand die voorafgaat aan de inwerkingtreding van de overeenkomst, indien deze werking trad in 1983).

3.Indien de overeenkomst in werking trad vanaf 1 januari 1984: het aanvangsindexcijfer is dat van de maand die voorafgaat aan de maand waarin de overeenkomst werd gesloten.

4.Indien de overeenkomst werd gesloten vanaf 1 februari 1994: het aanvangsindexcijfer is het hiertoe berekende en benoemde indexcijfer (gezondheidsindex) van de maand die voorafgaat aan de maand waarin de overeenkomst werd gesloten.

 

Hoe het nieuwe indexcijfer bepalen?

Het is steeds het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand die voorafgaat aan de maand van de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst (en niet van de maand van het sluiten van de huurovereenkomst).

Voor de indexeringen na 1 februari 1994 is het indexcijfer, dat gehanteerd moet worden, de gezondheidsindex.

 

d. Hoe de indexcijfers voor de berekening van de huurindexering kennen?

De tabellen voor de indexering van de huur staan achteraan in deze brochure.

Voor de huurovereenkomsten gesloten vóór 1 februari 1994 worden uitsluitend de tabellen met de basis 1988 = 100 gebruikt. Voor huurovereenkomsten gesloten vanaf 1 februari 1994 kunnen zowel de tabellen met de basis 1988 = 100 als de tabel met de basis 1996 = 100 worden gebruikt. Men dient er zich uiteraard steeds van te vergewissen dat het aanvangsindexcijfer en het nieuwe indexcijfer dezelfde basis hebben.

Het meest recente gezondheidsindexcijfer kan steeds worden vernomen via een automatisch ant- woordapparaat van de FoD Economie op het num- mer 02 277 56 40 of via de website van deze FoD (www.statbel.fgov.be/indicators/cpi/cpi_nl.asp).