Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le maandag 04 april 2011
**Résumé

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Schriftelijke vragen en antwoorden Vraag nr. 343 van de heer volksvertegenwoordiger Olivier Maingain van 23 februari 2011 (Fr.) aande minister van Justitie:  

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Schriftelijke vragen en antwoorden

Vraag nr. 343 van de heer volksvertegenwoordiger Olivier Maingain van 23 februari 2011 (Fr.) aande minister van Justitie:

 

Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor mede-eigendommen met meer dan twintig kavels (MV 2566) Sinds de inwerkingtreding van artikel 8 van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken heeft de syndicus van een mede- eigendom tot opdracht een boekhouding te voeren volgens het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel; voor mede-eigendommen die minder dan twintig kavels omvatten, mag een vereenvoudigde boekhouding worden gevoerd.

In navolging van de bepalingen inzake de vzw's heeft de wetgever bepaald dat dit genormaliseerd rekeningenstelsel vastgesteld wordt bij koninklijk besluit.

Een dergelijke boekhouding is een van de krachtlijnen van de hervorming die in 2010 werd goedgekeurd met het oog op meer transparantie en een beter beheer.

Het desbetreffende koninklijk besluit werd evenwel nog altijd niet uitgevaardigd.

Wat is de stand van zaken met betrekking tot het koninklijk besluit tot vaststelilng van het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor mede-eigendommen met meer dan twintig kavels?

 

Antwoord van de minister van Justitie van 16 maart 2011, op de vraag nr. 343 van de heer volksvertegenwoordiger Olivier Maingain van 23 februari 2011 (Fr.):

De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken voegt in het Burgerlijk Wetboek een artikel 577-8, § 4, 17°, in dat stelt dat de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars "op een duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde wijze, vol- gens het door de Koning op te stellen minimum genormaliseerd rekeningenstelsel" gevoerd moet worden.

Artikel 577-8, § 4, 17°, van het Burgerlijk Wetboek voor- ziet evenwel dat elke mede-eigendom die met uitzondering van de kelders, de garages en de parkeerplaatsen minder dan twintig kavels omvat, een vereenvoudigde boekhouding mag voeren die ten minste een weerspiegeling is van de ontvangsten en uitgaven, van de toestand van de kas- middelen, alsook van de mutaties van beschikbare middelen in contant geld of op de rekeningen, van het bedrag van het werkkapitaal en het reservekapitaal bedoeld in artikel 577-11, § 5, tweede en derde lid, van de schuldvorderingen en de schulden van de mede-eigenaars.

Met betrekking tot voornoemd koninklijk besluit heb ik gevraagd aan de Commissie van Boekhoudkundige Normen om mij een voorstel van een dergelijk genormaliseerd rekeningenstelsel te doen. Ik heb vervolgens een aantal vergaderingen georganiseerd met de sector (Syndicat National des Propriétaires et Copropriétaires, l'Institut professionnel des agents immobiliers et le Centre National d'Information pour Copropriétaires) teneinde dit ontwerp te bespreken. Op basis van de resultaten van deze besprekingen werd het ontwerp aangepast. Thans bereiden wij de teksten voor ter verzending aan de Raad van State. Nadien moet blijken of de besluitvormingsprocedure kan worden afgewerkt in het licht van de lopende zaken.

 

DO 2010201102498 Blad. 162-163