Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le maandag 09 mei 2011
**Résumé

De huurwet voorziet dat de partijen tevens een overeenkomst kunnen sluiten of verschillende opeenvolgende overeenkomsten voor een totale duur van niet meer dan 3 jaar. Noch de huurder, noch de verhuurder kunnen de overeenkomst vroegtijdig beëindigen tenzij contractueel anders werd overeengekomen. De wet van 13 april 1997 heeft het principe van de korte duur contracten gewijzigd.

De huurwet voorziet dat de partijen tevens een overeenkomst kunnen sluiten of verschillende opeenvolgende overeenkomsten voor een totale duur van niet meer dan 3 jaar.

Noch de huurder, noch de verhuurder kunnen de overeenkomst vroegtijdig beëindigen tenzij contractueel anders werd overeengekomen.

De wet van 13 april 1997 heeft het principe van de korte duur contracten gewijzigd.

Voor de korte duur contracten die gesloten worden vanaf 31 mei 1997 of vernieuwd of verlengd worden na deze datum, gelden de volgende bepalingen:

• het blijft mogelijk een - schriftelijke - overeen- komst te sluiten of opeenvolgende overeenkom- sten voor een totale duur van niet meer dan 3 jaar;

• dergelijke contracten kunnen echter slechts 1 X, schriftelijk, en onder dezelfde voorwaarden (o.m. dezelfde huurprijs) worden verlengd;

• de duur van deze opeenvolgende contracten mag, maar moet niet dezelfde zijn: zo is het mogelijk een contract van 1 jaar te sluiten, en dit te verlengen voor 2 jaar of een contract van 6 maand, en dit te verlengen voor 6 maand; een verdere verlenging is dus niet mogelijk;

• noch de huurder, noch de verhuurder kunnen de overeenkomst vroegtijdig beëindigen, tenzij contractueel anders werd overeengekomen;

• de overeenkomst kan worden beëindigd mits een opzeggingstermijn van 3 maand te betekenen voor het verstrijken van de overeengekomen termijn;

• indien geen opzegging werd betekend 3 maand voor de vervaldag of indien de huurder na de overeengekomen duur in het goed is blijven wonen zonder verzet van de verhuurder (zelfs met een nieuw contract), dan wordt de oorspronkelijke huurovereenkomst voortgezet tegendezelfde voorwaarden (ook dezelfde huur- prijs) maar wordt deze verondersteld van bij het begin te zijn gesloten voor een periode van 9 jaar.

 

Opgelet! Deze bepaling is verplichtend: zij is van toepassing ook al voorziet het contract een andersluidend beding.

 

Voorbeeld:

Een huurovereenkomst wordt gesloten voor 2 jaar; deze treedt in werking op 1 mei 2007 en loopt tot 30 april 2009. Op die datum beslissen de partijen de huur- overeenkomst te verlengen. Dit gebeurt schriftelijk tegen dezelfde huurprijs en voor max. 1 jaar.

Na een periode van 3 jaar beginnend op 1 mei 2007, d.w.z. ten laatste op 30 april 2010 hebben huurder en verhuurder de volgende mogelijkheden: 

• de overeenkomst wordt niet beëindigd en de huurder blijft in het goed: de overeenkomst gaat verder tegen dezelfde voorwaarden (zelfde huurprijs maar met mogelijkheid tot jaarlijkse indexatie en 3 jaarlijkse herziening) maar wordt verondersteld te zijn gesloten voor een periode van 9 jaar hetzij van 1 mei 2007 tot 30 april 2016;

• de huurder beëindigt de overeenkomst en gaat weg; de verhuurder kan een nieuwe overeenkomst met een korte duur sluiten of een overeenkomst van 9 jaar met een nieuwe huurder tegen andere voorwaarden.

• de verhuurder beëindigt de overeenkomst en de huurder gaat weg.

Wanneer de verhuurder een nieuw contract van max. 3 jaar sluit met een andere huurder, mag de nieuwe basishuurprijs niet hoger zijn dan de basishuurprijs van de vorige huurder, aangepast aan de index.

 

Is toegelaten: 

• het sluiten van max. 2 opeenvolgende overeenkomsten met een korte duur met dezelfde huurder maar voor een termijn die 3 jaar niet mag overtreffen (1+1 of 2+1);

• met dezelfde huurder een overeenkomst van 9 jaar sluiten, nadien een contract van 3 jaar (9+3);

• bij het verstrijken van een driejarige periode van bewoning, de huur verderzetten gedurende 6 jaar volgens dezelfde voorwaarde.

 

Is niet toegelaten: 

• met dezelfde huurder opeenvolgende contracten van 3 jaar sluiten (3+3...); 

• op het einde van een overeenkomst van 3 jaar

de bestaande huurvoorwaarden wijzigen.