Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le maandag 16 januari 2012
**Résumé

We dachten dat het wetsvoorstel voor het oprichten van een nieuw Instituut voor syndici definitief naar de prullenmand was verwezen. De gemeenschapssenator die werd overtuigd om twee legislaturen geleden een dergelijk wetsvoorstel bij de Senaat in te dienen heeft intussen meer dan vier jaar geen parlementair mandaat meer.  

We dachten dat het wetsvoorstel voor het oprichten van een nieuw Instituut voor syndici definitief naar de prullenmand was verwezen. De gemeenschapssenator die werd overtuigd om twee legislaturen geleden een dergelijk wetsvoorstel bij de Senaat in te dienen heeft intussen meer dan vier jaar geen parlementair mandaat meer.

 

Maar de zin van enkelen om ervoor te ijveren om weer een wetsvoorstel in te dienen voor het oprichten van een nieuwe Instiluut voor syndici, rentmeesters en (mede-)eigenaars is er blijkbaar nog steeds.

 

Er werd reeds een wetsvoorstel uitgeschreven. Een draak van een voorstel voor een Instituut met zeven commissies en dat wordt bestuurd door vertegenwoordigers van syndici en rentmeesters. door vertegenwoordigers van mede-eigenaars en eigenaars, door notarissen, vrederechters en rechters van de rechtbank van eerste aanleg. een bankjurist, een hypotheekbewaarder. experten inzake mede-eigendom van gebouwen en groepen van gebouwen. dit zijn dan academici verbonden aan expertisecentra inzake Vastgoedrecht. en mogelijks ook nog ambtenaren van de FOD Justitie en de FOD Economie. Samen zou dit gaan om 63 mandaten.

 

Wat dit allemaal moet kosten is nergens becijferd. Wel wie heel dit Instituut zou moeten financieren: «  De erkende syndici en de erkende rentmeesters betalen een jaarlijkse bijdrage waarvan het bedrag doorde Koning wordt vastgesteld op voorstel van de reglememaire commissie van het Instituut."

 

Hel wetsvoorstel gaat zelfs volledig voorbij aan de realiteit van dit land, met name dater in België Nederlandstalige, Franstalige en Duitstalige syndici en rentmeesters actief zijn. Zijn de zeven commissies dan twee/drietalig ? Is er een gegarandeerde aanwezigheid van elke taalrol?

 

Opmerkelijk is dat de initiatiefnemers voor deze draak van een wetsvoorstel zelfs de Koninklijke Beroepsvereniging van het Krediet raadplegen en betrekken bij het opstellen van dit wetsvoorstel maar het niet nodig vinden om de representatieve beroepsverenigingen van syndici te raadplegen: noch CIB, noch ABSA-RI werden geraadpleegd.

 

Geen enkele reptesentatieve beroepsvereniging van syndici en rentmeesters en wellicht ook geen enkele representatieve

vereniging van eigenaars en mede-eigenaars zal bereid zijn om dit wetsvoorstel te steunen.

 

En dit is terecht. De Nationale Raad van het BIV heeft in september 2011 de voorstellen tot reorganisatie van het BIV unaniem goedgekeurd. Deze reorganisatie voorziet ondermeer in het aanhouden van twee tableaus: een tableau voor de vastgoedmakelaars-bemiddelaars en een tableau voorde vastgoedmakelaars-syndici. De reorganisatie voorziet ook in een efficiëntere klachtenbehandeling, hogere kwaliteitselsen inzake toegang tot het beroep, doeltreffender programma's inzake bijscholing en permanente vorming.

 

Nu we sinds kort een volwaardige regering hebben, kan werk worden gemaakt van de vastgoedmakelaarswet die nodig is om de voorgestelde reorganisatie van het BIV te realiseren.

 

Het BIV heeft tot nu zeer goed werk geleverd. In contacten met collega's uit onze buurlanden, maar ook uit andere EU-landen, kijken deze collega's altijd met veel verwondering hoe goed en efficient het beroep van vastgoedmakelaar en syndicus in België wel geregeld is.

 

Maar het kan nog altijd beter, daarom dat de representatieve beroepsverenigingen en het BIV het initiatief hebben genomen om het BIV klaar te stomen voor de toekomst. En het onderzoek naarwat beter zou kunnen voor de consument en voorde professionele vastgoedmakelaar en syndicus heeft geresulteerd in een voorstel tot reorganisatie van het BIV.

 

De enige representatieve beroepsverenigingen voor syndici (CIB en ABSA-RI) steunen volop de voorstellen voor reorganisatie van het BIV en verzetten zich tegen de oprichting van een onbelaalbaar en onbestuurbaar Instituut voor syndici. Zo'n Instituut zou een krabbenmand warden waar vooral anderen dan syndici zich met alles en nog wat zouden komen bemoeien en waarde syndici dan letterlijk de rekening zouden moeten betalen.

 

Jan Jassogne.

Afgevaardigd bestuurder CIB Vlaanderen