Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le vrijdag 08 juli 2011
**Résumé

7 Juli 2011 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.   Doc 53 1538/005   Artikel 1

7 Juli 2011 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

 

Doc 53 1538/005

 

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

 

Art. 2

Artikel 577-5, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 juni 1994 en gewijzigd bij de wet van 2 juni 2010, wordt aangevuld met de volgende zin:

“Zij kiest woonplaats in de woonplaats of het kantoor van de syndicus.”.

 

Art. 3

In artikel 577-6 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 juni 1994 en gewijzigd bij de wet van 2 juni 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 3, derde lid, wordt aangevuld met de volgende zin:

“De administratieve kosten voor de oproeping voor de algemene vergadering komen ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.”;

2° in § 4 worden de woorden “overeenkomstig artikel 577-8, § 4, 1°, 1-1.” vervangen door de woorden “overeenkomstig artikel 577-6, § 3.”.

 

Art. 4

In artikel 577-8 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 juni 1994 en gewijzigd bij de wetten van 14 december 2005 en 2 juni 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in § 4, 11°, worden de woorden “en, met name, via een internetsite” opgeheven;

2° het artikel wordt aangevuld met een § 8, luidende:

“§ 8. Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het uitoefenen van de taak van syndicus en het lidmaat- schap van de raad van mede-eigendom.”.

 

Art. 5

In artikel 577-11/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 2 juni 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden “de hypothecaire schuldeisers of de hypothecaire schuldeisers” vervangen door de woorden “de hypothecaire schuld- eisers of de schuldeisers”;

2° in het tweede lid worden de woorden “na ontvangst” vervangen door de woorden “na het verlijden”;

3° het derde lid wordt vervangen door wat volgt:

“Bij ontstentenis van kennisgeving van een bewarend of van een uitvoerend beslag binnen twintig werkdagen na het verlijden van voormelde akte, kan de notaris rechtsgeldig het bedrag van de achterstallen aan de overdrager betalen.”.

 

30 juni 2011 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

 

Doc 53 1537/007

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

 

Art. 2

In artikel 19, § 2, van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “het jaar” worden vervangen door de woorden “zesendertig maanden”;

2° de paragraaf wordt aangevuld met de volgende zin:

“Indien een authentieke akte wordt verleden, zal de hypothecaire publiciteit van deze akte uitsluitend gebeuren op naam van de vereniging van mede-eigenaars.”