Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picure
Publié le woensdag 05 oktober 2011
**Résumé

1. Artikel 577-11, § 1, van het Burgerlijk Wetboek legt aan de notaris, de vastgoedmakelaar of de verkoper de verplichting op om bepaalde inlichtingen en documenten aan de koper te verschaffen vóór de ondertekening van het eerste document inzake overdracht.

1. Artikel 577-11, § 1, van het Burgerlijk Wetboek legt aan de notaris, de vastgoedmakelaar of de verkoper de verplichting op om bepaalde inlichtingen en documenten aan de koper te verschaffen vóór de ondertekening van het eerste document inzake overdracht.

Naast deze precontractuele informatieplicht blijft er ook nog een specifieke informatieplicht rusten op de notaris vóór het verlijden van de notariële akte overeenkomstig § 2, van artikel 577-11, van het Burgerlijk Wetboek.

De ratio legis van deze regeling bestaat voornamelijk in een betere bescherming voor de potentiële koper vooraleer deze zich verbindt tot het aankopen van een appartement. Door de koper op voorhand voldoende te informeren, is de koper in staat om bij aankoop van een appartement in mede-eigendom de financiële gevolgen met betrekking tot de aankoop van deze mede-eigendom beter in kaart te brengen. Op die manier wordt de rechtszekerheid ten behoeve van de koper gediend en wordt de zwakkere contractspartij aldus beschermd.

De kosten voor het meedelen van deze informatie wordt gedragen door de overdragende mede-eigenaar, dit is de verkoper. Dit is een wettelijke verplichting die volgt uit het nieuwe § 4, van artikel 577-11,van het Burgerlijk Wetboek. Met deze nieuwe bepaling wordt de discussie aangaande de tenlasteneming van deze kosten, die was gerezen naar aanleiding van een lacune in de oude wet, eindelijk beslecht.

Deze regeling strookt trouwens met de andere documenten die de verkoper tijdens de (pre)contractuele fase in het kader van een overdracht dient op te vragen, waarbij hij eveneens zelf voor de kosten dient in te staan (bijvoorbeeld het energieprestatiecertificaat, bodemattest en eventuele voorafgaande bodemonderzoeken, stedenbouwkundig uit- treksel, en zo meer).
 

2. Zoals hierboven reeds gesteld, werd de informatieverplichting ten aanzien van de koper onder de nieuwe wet op de mede-eigendom sterk uitgebreid teneinde de koper beter te beschermen.

Het loutere feit dat de koper deze inlichtingen ontvangt, betekent echter niet dat deze de kosten hiervoor moet dra- gen.

Er dient nogmaals te worden benadrukt dat de koper niet uitdrukkelijk om deze inlichtingen vraagt, maar dat het verstrekken van die informatie een wettelijke verplichting is voor de notaris, eenieder die beroepshalve optreedt als tussenpersoon of de verkoper, dat volgt uit artikel 577-11, § 1, van het Burgerlijk Wetboek.

Tot slot dient erop te worden gewezen dat alle bepalingen van de nieuwe wet op de mede-eigendom dwingende bepa- lingen zijn, zodat partijen hiervan niet kunnen afwijken bij overeenkomst.