Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le vrijdag 09 maart 2012
**Résumé

  TEKST GEAMENDEERD DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN TERUGGEZONDEN AAN DE SENAAT   HOOFDSTUK 1 Algemene bepaling Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.  

 

TEKST GEAMENDEERD DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN TERUGGEZONDEN AAN DE SENAAT

 

HOOFDSTUK 1 Algemene bepaling

Artikel 1
Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.
 

HOOFDSTUK 2 Wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek

Art. 2 
In artikel 577-6 van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 juni 1994 en vervangen bij de wet van 2 juni 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 3, derde lid, wordt aangevuld met de volgende zin:

“De administratieve kosten voor de oproeping voor de algemene vergadering komen ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.”;

2° in § 4 worden de woorden “overeenkomstig artikel 577-8, § 4, 1°, 1-1” vervangen door de woorden “overeenkomstig § 3”.

Art. 3

In artikel 577-8 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 juni 1994 en gewijzigd bij de wetten van 14 december 2005 en 2 juni 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 4, 6°, wordt aangevuld met de volgende zin:

“Op straffe van nietigheid moet aangetekende brief- wisseling worden geadresseerd aan de woonplaats, of bij ontstentenis daarvan, aan de verblijfplaats of de maatschappelijke zetel van de syndicus en aan de zetel van de vereniging van mede-eigenaars.”;

2° in § 4, 11°, worden de woorden “, en, met name, via een internetsite” opgeheven;

3° het artikel wordt aangevuld met een § 8, luidende:

“§ 8. Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het uitoefenen van de taak van syndicus en het lidmaat- schap van de raad van mede-eigendom.”.

Art. 4

In artikel 577-11/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 2 juni 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden “de hypothecaire schuldeisers of de hypothecaire schuldeisers” ver- vangen door de woorden “de hypothecaire schuldeisers of de schuldeisers”;

2° in het tweede lid worden de woorden “na ontvangst” vervangen door de woorden “na het verlijden”;

3° het derde lid wordt vervangen door wat volgt:

“Bij ontstentenis van kennisgeving van een bewarend of van een uitvoerend beslag binnen twintig werkdagen na het verlijden van voormelde akte, kan de notaris rechtsgeldig het bedrag van de achterstallen aan de overdrager betalen.”.

 

HOOFDSTUK 3 Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 5 (nieuw)

In artikel 46, § 2, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen bij de wet van 24 mei 1985, wordt het woord “34,” ingevoegd tussen de woorden “artikelen 33,” en de woorden “35 en 39”.