Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le donderdag 23 juni 2011
**Résumé

Vorige week meldden wij u al dat de coördinatietermijn voor het aanpassen van de statuten van de vereniging van mede-eigenaars e.d. met 2 jaar werd verlengd. Gisteren, 22 juni,  keurde de Kamercommissie Justitie andermaal een wetsvoorstel tot wijziging van de mede-eigendomswet goed.   Hierbij een greep van de voornaamste wijzigingen:

Vorige week meldden wij u al dat de coördinatietermijn voor het aanpassen van de statuten van de vereniging van mede-eigenaars e.d. met 2 jaar werd verlengd. Gisteren, 22 juni,  keurde de Kamercommissie Justitie andermaal een wetsvoorstel tot wijziging van de mede-eigendomswet goed.

 

Hierbij een greep van de voornaamste wijzigingen:

 

•    De vereniging van mede-eigendom (VME) kiest woonplaats bij de syndicus.

 

Gedaan dus met briefwisseling aan de VME en/of de syndicus die blijft rondzwerven in de mede-eigendom of die laattijdig aan de syndicus wordt bezorgd. De briefwisseling dient nu rechtstreeks bij de syndicus te worden bezorgd.

 

•    Er wordt verduidelijkt dat de kosten voor de oproeping van de algemene vergadering ten laste vallen van de VME.

 

De kosten voor de uitnodiging van de algemene vergadering zijn een globale kost en komen ten laste van de volledige VME. De kosten worden omgeslagen naar elke mede-eigenaar. Het is dus  niet omdat een mede-eigenaar uitdrukkelijk stipuleerde dat hij de uitnodiging per mail wenst te ontvangen, dat hij derhalve minder of niet zou moeten betalen.

 

•    De syndicus zal in de toekomst beschikken over 20 werkdagen na het verlijden van de akte om beslag te laten leggen op de betwiste achterstallen.

 

Volgens de huidige wetgeving beschikt de syndicus maar over 9 werkdagen (12 minus 3) om tot een bewarend of uitvoerend beslag over te gaan. Deze termijn werd in de praktijk als te kort ervaren.

 

Opgelet! Deze tekst werd gisteren (22 juni) goedgekeurd in de Kamercommissie, de rest van de parlementaire weg om uiteindelijk wet te worden, moet nog bewandeld worden. Maar hiermee is alvast een grote stap gezet.

  

De Kamercommissie Justitie besliste gisteren (22 juni) de wet mede-eigendom als volgt aan te passen:

 

•    Artikel 577-5, § 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt aangevuld met de woorden “Zij kiest woonplaats in de woonplaats of het kantoor van de syndicus.” 

 

•    In artikel 577-6 van hetzelfde Wetboek worden volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° 

§ 3, derde lid wordt aangevuld met de volgende zin:

“De administratieve kosten voor de oproeping voor de algemene vergadering komen ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.”;

 

2° 

in § 4 worden de woorden “overeenkomstig artikel 577-8, § 4, 1°, 1-1.” vervangen door de woorden “overeenkomstig artikel 577-6, § 3.”;

 

•    In artikel 577-8, § 4, 11° van hetzelfde Wetboek vervallen de woorden “en, met name, via een internetsite”. 

 

•    In artikel 577-8 werd een paragraaf 8 toegevoegd: 

“§8 Er bestaat onverenigbaarheid tussen het uitoefenen van de taak van syndicus en het lidmaatschap van de raad van mede-eigendom.”

 

•    In artikel 577-11/1 van hetzelfde Wetboek, worden volgende wijzigingen aangebracht: 

“Bij de ondertekening van de authentieke akte moet de optredende notaris de door de overdrager verschuldigde achterstallen op gewone en buitengewone lasten van de prijs van de overdracht afhouden. De optredende notaris betaalt echter eerst de bevoorrechte, de hypothecaire schuldeisers of de hypothecaire schuldeisers die hem kennis hebben gegeven van een derdenbeslag of een overdracht van schuldvordering.

Indien de overdrager deze achterstallen betwist, brengt de optredende notaris binnen drie werkdagen na ontvangst het verlijden van de authentieke akte ter vaststelling van de overdracht de syndicus daarvan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte.

Bij ontstentenis van kennisgeving van een bewarend beslag of van een uitvoerend beslag binnen twaalf twintig werkdagen na ontvangst het verlijden van voormelde akte, kan de notaris rechtsgeldig het bedrag van de achterstallen aan de overdrager betalen.

 

Opgelet:

Alvorens dit wetsvoorstel effectief wet wordt, dient deze nog te worden gestemd in het Parlement, en dient zij vervolgens nog ondertekend te worden door de Koning alvorens in het Belgisch Staatsblad te verschijnen. Van zodra meer nieuws omtrent de effectieve datum van inwerkingtreding van deze wetswijzigingen zullen wij niet nalaten u te informeren.