Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le dinsdag 07 juni 2011
**Résumé

Wetsvoorstel ingediend door mevrouw Carina Van Cauter (Open VLD) en de heer Herman De Croo c.s. (Open VLD)   DAMES EN HEREN, Nog niet zo lang geleden werd in het Parlement het initiatief genomen de wettelijke bepalingen met betrekking tot de mede-eigendom te wijzigen. De belangrijkste doelstellingen daarbij waren het moderniseren van de werking van de mede-eigendom, het transparanter maken daarvan en het meer betrekken van mede-eigenaars bij het reilen en zeilen van hun mede-eigendom.

Wetsvoorstel ingediend door mevrouw Carina Van Cauter (Open VLD) en de heer Herman De Croo c.s. (Open VLD)
 
DAMES EN HEREN,
Nog niet zo lang geleden werd in het Parlement het initiatief genomen de wettelijke bepalingen met betrekking tot de mede-eigendom te wijzigen. De belangrijkste doelstellingen daarbij waren het moderniseren van de werking van de mede-eigendom, het transparanter maken daarvan en het meer betrekken van mede-eigenaars bij het reilen en zeilen van hun mede-eigendom.
Vanzelfsprekend zijn dit wetgevende bepalingen die een groot effect sorteren in de praktijk. Om de wetgving ter zake constant te verbeteren, kunnen we als vertegenwoordigers des volks dan ook niet doof blijven voor de signalen die ons bereiken vanuit die praktijk. Daarom willen de indieners van dit voorstel de recentelijk aangepaste wetgeving op enkele punten bijsturen, in het kader van goed wetgevend werk.
 
1. Uitstel van aanpassingen aan de basisakte, het reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk reglement
Daar waar de Kamer bij de aanneming van het wets- voorstel DOC 52 1334 nog bepaald had dat het con- formeren van de statuten aan de vigerende wetgeving moest gebeuren binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving, werd deze termijn tijdens de behandeling in de Senaat teruggebracht tot één jaar. De indieners hebben alle respect voor de werkzaamheden die door de collega’s van de Senaat werden uitgevoerd, maar stellen vast dat er vanuit praktisch oogpunt problemen rijzen. Vanuit een aantal beroepsverenigingen bereikt ons immers het bericht dat dit niet haalbaar is. Zo bijvoorbeeld zijn er diverse syndici die instaan voor een aanzienlijk aantal gebouwen in mede-eigendom, en die door het bos de bomen niet meer zien om van elk van deze gebouwen tijdig de documenten aan te passen.
Vanuit het standpunt van de redelijkheid, lijkt het indieners dan ook aangewezen terug te keren naar de termijn die initieel door de Kamer werd bepaald, met name vijf jaar na de inwerkingtreding van de wet. Deze wet is in werking getreden de eerste dag van de derde maand volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. Die bekendmaking was op 28 juni 2010, wat wil zeggen dat de inwerkingtreding plaatsvond op 1 september 2010. Door het aannemen van dit wetsvoorstel zouden de basisaktes, reglementen van mede-eigendom en huishoudelijke reglementen moeten plaatsvinden tegen 1 september 2015.
 
2. Vereenvoudigde boekhouding voor niet-professionele syndici
Een verzuchting van verscheidene mede-eigenaars die optreden als niet-professionele syndici, is dat zij momenteel, wanneer ze syndicus zijn van een mede-eigendom die twintig kavels of meer omvat (met uitzonde- ring van de kelders, de garages en de parkeerplaatsen), een boekhouding zullen moeten voeren volgens het door de Koning op te stellen minimum genormaliseerd rekeningstelsel.
Vraag is of de vereiste voor een niet-professionele syndicus om een “professionele” boekhouding te voe- ren, niet buiten alle proportie is. Het is begrijpelijk dat veel niet-professionele syndici hier problemen mee hebben, en dat dit hen ertoe kan aanzetten ervan af te zien nog langer als syndicus aan te blijven. Dit terwijl het net een doelstelling was van de wetgever om de mede-eigenaars meer te betrekken bij het functioneren van hun mede-eigendom.
Om dit te verhelpen, stellen de indieners voor in artikel 577-8, § 4, 17°, zoals ingevoegd bij de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken, een wijziging aan te brengen. Door deze aanpassing zouden professionele syndici in gebouwen met meer dan twintig kavels nog steeds een gewone boekhouding moeten voeren, maar niet- professionele syndici niet.
 
ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING
Art. 2
Er wordt een wijziging aangebracht aan artikel 19, § 2 van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken, zodat de syndici voldoende lang de tijd krijgen om alle statuten aan te passen aan de recent vernieuwde wetgeving. Er wordt geopteerd voor een termijn van vijf jaar, zoals oorspronkelijk bepaald in de Kamer bij de vorige wets- wijziging.
 
Art. 3
Artikel 577-8, § 4, 17° van het Burgerlijk Wetboek wordt zo aangepast dat niet-professionele syndici in gebouwen met meer dan twintig kavels (de kelders, garages en parkeerplaatsen uitgezonderd) een vereenvoudigde boekhouding mogen voeren. Vaak zijn deze niet-professionele syndici immers mede-eigenaars die zich met veel goede wil inzetten voor het goede beheer van hun gebouw, maar die niet de mogelijkheid, mensen en middelen hebben om op dezelfde manier als professionele syndici een boekhouding te voeren. Het was de bedoeling van de wetgever de betrokkenheid van mede-eigenaars net te stimuleren, niet ze in de kiem te smoren, daarom dringt een aanpassing zich op.
 
Carina VAN CAUTER (Open Vld) 
Herman DE CROO (Open Vld) 
Sabien LAHAYE-BATTHEU (Open Vld) 
Sarah SMEYERS (N-VA)