Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le dinsdag 07 juni 2011
**Résumé

Wetsvoorstel ingediend door de dames Sarah Smeyers (N-VA) en Carina Van Cauter (Open VLD)   DAMES EN HEREN,

Wetsvoorstel ingediend door de dames Sarah Smeyers (N-VA) en Carina Van Cauter (Open VLD)

 

DAMES EN HEREN,

Op maandag 28 juni 2010 werd de wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Sinds 1 september 2010 is de nieuwe wet mede-eigendom van kracht.

De wet had als hoofddoel de werking van de mede- eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken. Het vooropgestelde doel werd ook grotendeels gerealiseerd.

Hoewel de nieuwe wet mede-eigendom een oplossing biedt voor tal van problemen die sinds jaar en dag opgelost werden door de rechtspraak of de rechtsleer, zijn er met de nieuwe wet bepaalde oude problemen niet of niet voldoende aangepakt en zijn er ook een aantal nieuwe problemen opgedoken die het leven in de mede-eigendom bemoeilijken.

De indieners van dit wetsvoorstel willen dan ook de gebreken die nog niet zijn aangepakt door de nieuwe wet mede-eigendom, of erdoor zijn gecreëerd, wegwerken.

Vaak gaat het om kleine praktische problemen of zelfs technische aanpassingen van de wetgeving.

Hierna volgt een overzicht van een aantal problemen:

Bereikbaarheid van de syndicus

Aangezien de syndicus de wettelijke vertegenwoordiger van de vereniging van mede-eigenaars is, lijkt het normaal dat alle briefwisseling omtrent de uitvoering van zijn opdracht, bij hem aankomt of door hem effectief ontvangen kan worden.

In de praktijk stelt men echter vast dat dit helemaal niet altijd het geval is.

Een groot aantal brieven, voornamelijk deze verstuurd door banken en verzekeringsmaatschappijen, worden verstuurd naar de zetel van de vereniging van mede- eigenaars.

Als binnen de gestelde vereniging van mede-eigenaars een brievenbus voor de syndicus is geïnstalleerd, kan de gewone briefwisseling daar ontvangen worden.

Zonder deze brievenbus blijft de post in de hal rondslingeren tot een mede-eigenaar de syndicus op de hoogte brengt of deze laatste langskomt in het gebouw. Het kan dus gebeuren dat de syndicus een belangrijke briefwisseling niet of laattijdig ontvangt, met alle gevolgen van dien.

Wanneer het om een aangetekende brief ter attentie van de syndicus gaat, wordt de situatie nog moeilijker. Niemand, zelfs niet de conciërge voor zover er één is, kan deze in ontvangst nemen. De postbode laat een berichtje achter, maar dit ondergaat meestal hetzelfde lot als de gewone brief hierboven.

Er doen zich op dit vlak ook problemen voor met deurwaardersexploten en de briefwisseling met de griffies van rechtbanken.

Dit is niet enkel problematisch voor post die niet bij de bestemmeling, de syndicus, aankomt maar ook lopen de kosten vaak onnodig op.

Al deze problemen kunnen worden opgelost door in de wet te bepalen dat de vereniging van mede-eigenaars woonplaats kiest op de woonplaats van de syndicus of op zijn kantoor.

Kosten bijeenroeping van de algemene vergadering

Vroeger werd iedereen op de algemene vergadering op dezelfde manier uitgenodigd, meer bepaald bij een ter post aangetekende brief.

Sinds de nieuwe wet mede-eigendom van 2010 is het echter mogelijk voor de mede-eigenaars om in te stemmen met een oproeping via een ander communicatiemiddel (e-mail, gewone brief,...).

Omdat wettelijk niet bepaald is wie voor de kosten van de oproeping moet opdraaien, zullen hierover naar alle waarschijnlijkheid twisten ontstaan tussen bepaalde mede-eigenaars.

Daarom bepaalt dit wetsvoorstel dat de kosten van de oproeping gedragen zullen worden door de vereniging van mede-eigenaars, om eventuele discussies hieromtrent te vermijden.

Volmachten

Door de nieuwe wet mede-eigendom werd een beperking van drie volmachten per lasthebber ingevoerd.

Die beperking heeft de vraag doen rijzen wat er moet gebeuren in geval de lasthebber meer volmachten heeft dan wettelijk is toegelaten.

Het is in de huidige wetgeving immers niet duidelijk welke volmachten de lasthebber moet/mag gebruiken indien hij om één of andere reden meer dan drie vol- machten heeft.

Het valt in dat geval best te vermijden dat de lasthebber een vrije keuze kan maken tussen welke volmachten hij gebruikt omdat hij op die manier de stemming op de algemene vergadering in zijn voordeel kan manipuleren.

Daarom is het aangewezen een rangorde van de volmachten op basis van datum wettelijk in te schrijven.

Termijn t.a.v. syndici

In de nieuwe wet mede-eigendom werden alle termijnen, behalve deze ten aanzien van de syndici verlengd.

De termijn van 12 werkdagen waarover de syndicus vandaag beschikt om de nodige stappen te ondernemen om bewarend of uitvoerend beslag te leggen in handen van de notaris, is in de praktijk te kort.

Indien de notaris wacht tot de derde dag na ontvangst van de authentieke akte ter vaststelling van de overdracht heeft de syndicus slechts 9 dagen om een bewarend of een uitvoerend beslag in te stellen, wat in bepaalde gevallen te kort blijkt te zijn.

Daarom stellen de indieners van dit wetsvoorstel een termijn van 15 dagen voor, die begint te lopen bij de kennisgeving aan de syndicus.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 2

In dit artikel wordt bepaald dat de vereniging van mede-eigenaars haar woonplaats kiest in de woonplaats of het kantoor van de syndicus.

Op die manier wordt vermeden dat brieven e.d. niet bij de syndicus aankomen.

Art. 3

Om onenigheden tussen de mede-eigenaars te voor- komen wordt in dit artikel bepaald dat de kosten van de oproeping voor de algemene vergadering gedragen worden door vereniging van mede-eigenaars.

Daarnaast wordt een verwijzing naar een fout artikel rechtgezet.

Ten slotte wordt ook het probleem van lasthebbers met meerdere volmachten aangepakt, door te bepalen dat een lasthebber enkel de eerste drie aanvaarde vol- machten mag gebruiken en bovendien de volmachtgever kan bepalen de volmacht nog naar iemand anders door te schuiven wanneer de eerste lasthebber reeds over te veel volmachten blijkt te beschikken.

Art. 4

Uit de formulering van het huidige artikel 577-8, § 4 zou men kunnen afleiden dat er een verplichting bestaat tot het hebben van een internetsite voor de mede-eigenaars.

Staatssecretaris Devlies gaf in zijn antwoord op de parlementaire vraag (nr. 897) van de heer volksvertegenwoordiger Terwingen gesteld in de commissie Justitie van 1 december 2010 reeds te kennen dat een website geen verplichting is, maar eerder een illustratief gegeven betreft.

Het is dan ook aangewezen dit wettelijk te verduidelijken, door dit illustratief gegeven weg te nemen.

Art. 5

De termijn waarover de syndicus beschikt om de nodige stappen te nemen wordt verlengd van 12 naar 15 dagen.

De termijn zal ook pas beginnen lopen op het moment waarop de syndicus in kennis gesteld is, waarbij de datum van het postmerk als bewijs kan gelden.

 

Sarah SMEYERS (N-VA) 

Carina VAN CAUTER (Open Vld)