Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le dinsdag 02 juli 2013
**Résumé

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken wat de termijn voor het in overeenstemming brengen van de akten betreft. Dames en Heren,

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken wat de termijn voor het in overeenstemming brengen van de akten betreft.

Dames en Heren,

Deze wijziging strekt ertoe de termijn voor het in overeenstemming brengen van de basisakte, het reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk reglement aan de vigerende wetgeving voor een laatste maal uit te stellen. In de praktijk betekent dit dat de desbetreffende akten uiterlijk tegen 1 september 2014 moetenaangepast zijn.
Deze verlenging is ingegeven doordat uit de praktijk blijkt dat heel wat verenigingen van mede-eigendom nog steeds hun statuten niet hebben aangepast aan de nieuwe bepalingen ondanks een eerdere verlenging van de aanpassingstermijn met twee jaar. Deels heeft dit te maken met de onduidelijkheid over de interpretatie van artikel 19, § 2, van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging
van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken. Deze bepaling stelt dat voor zover de algemene vergadering op hetzelfde of op een later tijdstip geen wijzigingen aanbrengt aan de basisakte, voor de aangepaste tekst van het reglement van mede-eigendom geen authentieke akte vereist is. Er is verwarring of
hieruit mag worden afgeleid dat er voor andere wijzigingen aan het reglement van mede-eigendom dan deze die louter voortvloeien uit de wet ook geen authentieke akte vereist is.
De regel van artikel 19, § 2, van de wet van 2 juni 2010 vormt een uitzondering op het algemene regime van artikel 577-4, § 1 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 577-4, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt immers dat iedere wijziging aan de basisakte en het reglement van mede-eigendom het voorwerp moet uitmaken van een authentieke akte. De regel van artikel 19,§ 2 geldt wel enkel in het kader van het coördineren van de statuten, dit is het aanpassen aan de nieuwe artikelen 577-3 tem 577-14 Burgerlijk Wetboek. Dit wil zeggen dat als er andere aanpassingen worden doorgevoerd aan het reglement van mede-eigen
dom die niet voortvloeien uit de wet, men de algemene regel van artikel 577-4, § 1 BW zal moeten toepassen, dit is de wijziging aan het reglement van mede-eigendom dient te gebeuren via authentieke akte.
Wanneer een authentieke akte vereist is, zal het niet verlijden ervan enkel de niet-tegenstelbaarheid aan derden tot gevolg hebben. Dit kan worden rechtgezet naar aanleiding van de eerstvolgende overdracht van een kavel.