Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le vrijdag 04 maart 2011
**Résumé

Arrest van de Hof van Cassatie (14/02/2003)Het leggen van een bewarend beslag geldt als een bewarende maatregel die de syndicus bevoegd is te treffen. Nr. C.01.0007.N  1. C.J., en zijn echtgenote,  2. S.J.

Arrest van de Hof van Cassatie (14/02/2003)

Het leggen van een bewarend beslag geldt als een bewarende maatregel die de syndicus bevoegd is te treffen.

 

Nr. C.01.0007.N

  1. C.J., en zijn echtgenote,

  2. S.J.

  3. CATOIR-SMEYERS, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-heid, met maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Weverstraat 34, ingeschreven in het handelsregister te Brussel, nummer 385.532,

  eisers,

  vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 95, alwaar keuze van woonplaats wordt gedaan,

  tegen

  1. IMMO ROELANT, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Leo de Bethunelaan 78, handelend in haar hoedanigheid van syndicus van de residentie "De Marlier", gelegen te 1730 Asse, Mollestraat 6-8,

  2. VERENIGING DER MEDE-EIGENAARS VAN DE RESIDENTIE DE MARLIER, deelblok Aida, gelegen te 1730 Asse, Mollestraat 6-8, vertegenwoordigd door de syndicus de NV Immo Roelant, met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Leo de Bethunelaan 78,

  verweerders.

  I. Bestreden beslissing

  Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 april 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel.

  II. Rechtspleging voor het Hof

  Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

  III. Middelen

  De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.

  Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.

  IV. Beslissing van het Hof

  1. Eerste middel

  Overwegende dat, krachtens artikel 577-8, ,§4, 4°, van het Burgerlijk Wetboek, de syndicus bevoegd is om alle bewarende maatregelen te treffen en alle daden van voorlopig beheer te stellen ;

  Dat het leggen van een bewarend beslag geldt als een bewarende maatregel in de zin van die bepaling ;

  Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de eerste verweerster bij exploot van 1 december 1995 ten laste van eiseres bewarend beslag onder derden heeft gelegd tot zekerheid van een beweerde schuldvordering tot bijdrage in de gemeenschappelijke kosten "in haar hoedanigheid van syndicus van de residentie Marlier, gelegen te Asse, Mollestraat 6-8" ;

  Overwegende dat de appèlrechter zijn beslissing dat eiseres rechtens bevoegd is het bewarend beslag te leggen, naar recht verantwoordt ;

  Dat het middel niet kan worden aangenomen ;

  2. Tweede middel

  Overwegende dat het middel schending van een aantal wettelijke bepalingen aanvoert zonder aan te geven hoe en waardoor het arrest deze bepalingen schendt ;

  Dat het middel wegens onnauwkeurigheid niet ontvankelijk is ;

  OM DIE REDENEN,

  HET HOF,

  Verwerpt het cassatieberoep ;

  Veroordeelt de eisers in de kosten.

  De kosten begroot op de som van vijfhonderd zesendertig euro tweeëntwintig cent jegens de eisende partijen.

  Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door voorzitter Ivan Verougstraete, afdelingsvoorzitter Robert Boes, de raadsheren Ernest Waûters, Ghislain Londers en Eric Dirix, en in openbare terechtzitting van veertien februari tweeduizend en drie uitgesproken door voorzitter Ivan Verougstraete, in aanwezigheid van advocaat-generaal Guy Dubrulle, met bijstand van afgevaardigd adjunct-griffier Johan Pafenols.