Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le maandag 29 augustus 2011
**Résumé

  13 AUGUSTUS 2011. - Wet tot wijziging van artikel 19, § 2, van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken (1) Publicatie in het Belgisch Staatsblad: 29-08-2011   ALBERT II, Koning der Belgen,

 

13 AUGUSTUS 2011. - Wet tot wijziging van artikel 19, § 2, van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken (1)

Publicatie in het Belgisch Staatsblad: 29-08-2011

 

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 19, § 2, van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden "het jaar" worden vervangen door de woorden "zesendertig maanden";

2° de paragraaf wordt aangevuld met de volgende zin :

« Indien een authentieke akte wordt verleden, zal de hypothecaire publiciteit van deze akte uitsluitend gebeuren op naam van de vereniging van mede-eigenaars. » 

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. 

Gegeven te Nice, 13 augustus 2011.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,

S. DE CLERCK

Met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

S. DE CLERCK

_______

Nota

(1) Gewone zitting 2010-2011.

Kamer van volksvertegenwoordigers.

Stukken. - Wetsvoorstel van Mevr. Van Cauter c.s., 53-1537, nr. 1. - Amendementen, 53-1537, nrs. 2 en 3. - Verslag, 53-1537, nr. 4. - Tekst aangenomen door de commissie, 53-1537, nr. 5. - Addendum, 53-1537, nr. 6. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 53-1537, nr. 7.

Integraal Verslag : 30 juni 2011.

Senaat.

Stukken. - Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat, 5-1142, nr. 1.