Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le woensdag 04 april 2012
**Résumé

In Belgie? maken meer dan een miljoen woningen deel uit van een mede-eigendom die wordt beheerd door beroepssyndici. De jongste jaren zijn als gevolg van frauduleuze praktijken van sommigen onder hen en het onvermogen van de controle-instanties om de nodige sancties te treffen, talrijke schandalen opgedoken.

In Belgie? maken meer dan een miljoen woningen deel uit van een mede-eigendom die wordt beheerd door beroepssyndici. De jongste jaren zijn als gevolg van frauduleuze praktijken van sommigen onder hen en het onvermogen van de controle-instanties om de nodige sancties te treffen, talrijke schandalen opgedoken.
De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken, heeft de syndicus van een mede-eigendom met dat doel de verplichting opgelegd voor mede-eigendommen van meer dan twintig kavels een boekhouding te voeren volgens een minimum genormaliseerd rekeningenstelsel; die maatregel is niettemin onvoldoende gebleken om de wet volle uitwerking te geven.
Men heeft immers de materie?le aspecten van het mede-eigendomsrecht gemoderniseerd, maar de organisatorische aspecten volledig vergeten. Dit wetsvoor- stel strekt ertoe te voorzien in een effectievere controle van de organen die geacht worden de mede-eigendom te beheren.
De aanneming van de voornoemde wet van 2 juni 2010 heeft niet verhinderd dat schandalen zijn losgebarsten, vooral in verband met het financieel beheer van mede-eigendommen. Tijdens de debatten voor- afgaand aan de aanneming van die wet was nochtans de nadruk gelegd op het ontbreken van een bepaling ter bescherming van de financie?le belangen van de mede-eigenaars.
De indieners van dit wetsvoorstel wensen wetgevend op te treden om de mede-eigenaars te beschermen in het kader van fouten of andere malversaties van bepaalde syndici. De vragen die als gevolg van de problematiek van de oneerlijke syndici rijzen, kunnen niet onbeantwoord blijven.
Dit wetsvoorstel is gericht op een verder doorgedreven controle van de rekeningen, ofwel door een onder de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren benoemde accountant, ofwel door een mede-eigenaar- verificateur van de rekeningen, zodat in het beheer van de mede-eigendom meer transparantie wordt gebracht en de mede-eigenaars beter kunnen worden voorgelicht over alle in de mede-eigendom uitgevoerde financie?le en boekhoudkundige handelingen (lasten, terugbetalingen, commissiegeld enzovoort).
ARTIKELSGEWIJZE COMMENTAAR
Art. 2
Dit artikel strekt ertoe iedere bezoldigde syndicus te verplichten voor de vennootschapsvorm te kiezen. De verschillende toegestane vennootschapsvormen worden erin opgesomd.
Voortaan, en conform artikelen 98 en 107 van het Wetboek van vennootschappen, zullen de vennootschapsrekeningen verplicht worden gecontroleerd door een commissaris van de rekeningen. Er wordt immers bepaald dat de bezoldigde syndicus de controle van de jaarrekening, van de financie?le situatie en van de regelmatigheid van de verrichtingen van de mede- eigendomrekeningen toevertrouwt aan een of meer commissarissen van de rekeningen.
De bedoeling van dit artikel is ook meer transparantie te bieden ten aanzien van de financie?le transacties betreffende de mede-eigendom, zoals de opening van een of meer bankrekeningen in naam van de vereniging van mede-eigenaars.
Tot slot wordt in dit artikel ook het onderzoek naar de echtheid geregeld van de jaarrekeningen van een syndicus die voor de vorm van een vennootschap naar buitenlands recht heeft gekozen.
Art. 3
Dit artikel vervangt artikel 577-8/2, zodat de algemene vergadering voortaan geen verificateur van de rekeningen meer kan aanwijzen die geen mede-eigenaar is. Zij zal nu jaarlijks, behoudens uitzondering, een verificateur-mede-eigenaar van de rekeningen aanwijzen, die de rekeningen zal onderzoeken en verslag zal uitbrengen bij de algemene vergadering.
Die mede-eigenaar-verificateur van de rekeningen zal zich onder bepaalde voorwaarden kunnen laten bij- gestaan door een externe accountant of bedrijfsrevisor.
In dit artikel wordt ook de naam gewijzigd van de controleurs van de rekeningen die door de algemene vergadering van mede-eigenaars zijn aangewezen, zodat geen verwarring ontstaat tussen de controle door een beroepsbeoefenaar en die welke wordt uitgevoerd door een persoon die door de algemene vergadering in haar midden wordt aangewezen. De term “commissaris van de rekeningen” zal daarom alleen bestemd zijn voor bedrijfsrevisoren of accountants en de term “commissaris van de rekeningen” die in artikel 577- 8/2 van het Burgerlijk Wetboek wordt gebruikt, wordt in hetzelfde artikel vervangen door “verificateur van de rekeningen”.
Art. 4
Dit artikel voorziet in een overgangsperiode van twaalf maanden, zodat de bezoldigde of beroepssyndici zich naar de nieuwe wetgeving kunnen schikken.