image
**Imprimé Vandaag **à 00:13
**Article original http://www.juridischforum.be/forum/viewtopic.php?t=57202&p=315334#p315334
**Lien de cet article /nl-be/imprimer/vraag-ivm-de-nieuwe-wet-op-de-mede-eigendom-113450
content-picture
**Publié le dinsdag 22 juli 2014

Op de Juridisch Forum:

"In een mede-eigendom met slechts 2 appartementen, wordt in de basisakte vermeld hetgeen volgt: "II. Statuten -,reglement van mede-eigendom.... Onttrekking van het appartementsrecht. Comparanten verklaren te zijn ingelicht over de draagwijdte van de wet van 30 juni 1994 betreffende het appartementsrecht en meer in het bijzonder over art 577-3 van het BW, krachtens hetwelk de beginselen door deze wet neergelegd toepasselijk zijn op ieder gebouw waarvan het eigendomsrecht tussen verschillende personen verdeeld is volgens kavels die elk een privatief gedeelte en een aandeel in de gemeenschappelijke onroerende bestanddelen bevatten.
Comparanten zijn er tevens over ingelicht dat deze beginselen en bepalingen evenwel niet toepasselijk zijn indien de aard van de goederen zulks niet rechtvaardigt en alle eigenaars met die afwijking instemmen Comparanten verklaren dat de aard van het gebouw dat slechts in twee eenheden zal worden gesplitst, de onderwerping aan de appartementswet inderdaad niet vereist; de organisatie van het beheer van het gebouw behoeft de zware structuur van een vereniging met rechtspersoonlijkheid niet, .....
Bijgevolg verklaren comparanten het gebouw overeenkomstig art 577-3 tweede lid van het BW , uitdrukkelijk te onttrekken aan de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake appartementseigendom .........”
Omdat deze clausule het recht geeft aan de eigenaar met het grootste aandeel, om ALLE beslissingen in verband met de mede-eigendom al dan niet goed of af te keuren, waartegen de andere eigenaar (minderheid) dus totaal niets in te brengen heeft, juist wegens deze discriminerende clausule, vraag ik me af of deze clausule heden nog kan vernietigd worden door bijvoorbeeld de vrederechter? Opdat ook in deze mede-eigendom de appartementswet verplicht gevolgd zou moeten worden.
of dient zulke clausule in de notariële akte als onherroepelijk geldig te moeten worden beschouwd?
Heeft iemand op dit forum daar een mening over? En zo ja hoe en waar (welke rechtbank?) dient een eventuele vernietiging van zulke clausule te worden gevraagd?
PS. Ter informatie, deze basisakte dateert van 2008. De wet op de mede-eigendom is ondertussen ook gewijzigd.
Dank voor een antwoord, met alle achting en vriendelijke groeten"